อุดช่องโหว่หลบภาษีโยกที่ดิน สรรพากรแก้กม.ปิดทางเจ้าสัวหัวใส

สรรพากรแก้ทันควัน อุดช่องโหว่คนใช้ช่องมาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคลหาประโยชน์เลี่ยงภาษีจากการขายที่ดิน มีผล 5 มิ.ย. 60

แหล่งข่าวจากกรมสรรพากร เปิดเผย ประชาชาติธุรกิจŽ ว่า นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้ดำเนินการแก้ไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื่ออุดช่องโหว่จากกรณีที่มีคนอาศัยช่องทางมาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีในการขายที่ดินแบบไม่ถูกต้อง โดยออกประกาศฉบับใหม่ ที่เป็นการแก้ไขแนวปฏิบัติตามประกาศฉบับเก่า ซึ่งมีผลใช้บังคับทันทีตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 2560

ทั้งนี้ มีการแก้ไขใน 2 ประเด็น คือ 1) ทรัพย์สินที่จะโอนจากบุคคลธรรมดาไปสู่นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560 จะต้องเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการของบุคคลธรรมดามาอยู่แล้ว และ 2) กำหนดราคารับโอนทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ ในกรณีเป็นที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ตามราคาประเมิน หรือราคาต้นทุนการซื้อที่ดินตามสัญญาซื้อขาย (แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า) จากเดิมที่ให้ใช้ราคาตลาด

นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังได้แก้ไขหนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นทุนจดทะเบียน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560 ที่ใช้ยืนยันว่าเป็นการโอนทรัพย์สินตามมาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคลจริง โดยเพิ่มคำเตือนบทลงโทษกรณีหากมีผู้แจ้งโอนทรัพย์สินเป็นเท็จด้วยว่า เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง กล่าวว่า การจะใช้สิทธิตามมาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล ไม่ใช่ว่าจะใช้กันได้ทุกคนที่จัดตั้งบริษัท เพราะต้องเข้าตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร ว่าเป็นการทำธุรกิจมาต่อเนื่อง ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการเลี่ยงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ก็จะเสียภาษีบนฐานราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อย่างไรก็ดี การที่กรมสรรพากรแก้ไขประกาศอธิบดีก็จะช่วยปิดช่องในการที่คนจะหาช่องเลี่ยงได้

Advertisment