ตระกูลดำรงชัยธรรม ปรับโครงสร้างหุ้น GRAMMY ลดถือครองรายบุคคลเป็น 0%

ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม 
ภาพจาก ข่าวสด

“ตระกูลดำรงชัยธรรม” ปรับโครงสร้างถือหุ้น GRAMMY ตั้งบริษัท “ฟ้า ดำรงชัยธรรม” เข้าถือหุ้น 52.05% แทนคนในตระกูล ยันไม่มีผลกระทบต่อ “โครงสร้างการจัดการ-อำนาจบริหาร”

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า บริษัทได้รับแจ้งว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวดำรงชัยธรรมได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยการโอนหุ้นที่กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าว เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในครอบครัวดำรงชัยธรรม และรองรับการกำกับดูแลธุรกิจของครอบครัวในระยะยาว โดยได้มีการโอนหุ้นในบริษัท ให้แก่ บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ การได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท โดยบริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรม จากการโอนหุ้นครั้งนี้ทำให้บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม ได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัททั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 52.05 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และ บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ การถือหุ้นก่อนและหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว กลุ่มผู้ถือหุ้นยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เพียงแต่การถือหุ้นจะเป็นการถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมบริษัทแต่อย่างใด

โดยโครงสร้างใหม่จะทำให้บุคคลในตระกูลดำรงชัยธรรมมีสัดส่วนถือหุ้นโดยตรงเป็นศูนย์ ได้แก่ นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ที่เดิมเคยถือหุ้น 47.91%, นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม เดิมเคยถือหุ้น 1.10%, นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม เดิมเคยถือหุ้น 1.10%, นางสาวอิงฟ้า ดำรงชัยธรรม เดิมเคยถือหุ้น 0.97% และนางสาวฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม เดิมเคยถือหุ้น 0.97%

ซึ่งในการนี้ บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม และกลุ่มผู้ถือหุ้นจะรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท (แบบ 59) (แล้วแต่กรณี) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต่อไป

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นยังได้แจ้งต่อบริษัทว่า บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม และกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม และกลุ่มผู้ถือหุ้นได้รับการผ่อนผันหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

เนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้ไม่เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมบริษัทดังที่ได้กล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ บริษัทยืนยันว่า การปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ และ การกำหนดและดำเนินนโยบายของบริษัทแต่อย่างใด โดยอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทยังคงเดิม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ