รมว.คลัง เพิกถอนใบอนุญาต ธุรกิจศูนย์ซื้อขายคริปโต-โทเค็น “หั่วปี้ (ประเทศไทย)”

คริปโตเคอร์เรนซี (2)

ขุนคลังลงนามเพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายคริปโต-โทเค็น ของ “หั่วปี้ (ประเทศไทย)” หรือ “ดีเอสแด็ค (ประเทศไทย)” หลังฝ่าฝืนไม่แก้ไขระบบงานหลังบ้านตามคำสั่ง ก.ล.ต.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 910/2565 เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัท ดีเอสแด็ค (ประเทศไทย) จำกัด ตามคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่พิจารณาแล้วเห็นสมควรเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี และประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเค็นดิจิทัล

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว มีสิทธิเสนอคำฟ้องยื่นต่อศาลปกครองได้ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง

               

โดยเรื่องดังกล่าว สืบเนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต.ได้รับทราบข้อเท็จจริงว่า บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดีเอสแด็ค (ประเทศไทย) จำกัด มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และบุคลากรที่ไม่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์

ทำให้ทางคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีมติสั่งให้บริษัทระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 และให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 เมษายน 2564

ต่อมาคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้มีมติขยายระยะเวลาดำเนินการแก้ไขระบบงาน และระยะเวลานำส่งผลการแก้ไขตามคำขอของบริษัท เป็นจำนวน 2 ครั้ง จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งบริษัทมิได้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว อันเป็นการฝ่าฝืนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการสั่งการขอรงคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนั้น ทางคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 จึงมีมติเสนอต่อ รมว.คลัง ว่าสมควรเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทดังกล่าว