ขนส่งทางบก อนุมัติ โรบินฮู้ด-แกร็บ ถูกกฎหมาย

แกรบ Grab
FILE PHOTO : grab.com/

กรมการขนส่งทางบก เผยความคืบหน้าการพิจารณารับรองแอปพลิเคชั่นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ล่าสุด โรบินฮู้ด (Robinhood) แกร็บ (Grab) ผ่านแล้ว

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้กระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 นั้น ทางกรมการขนส่งทางบกได้ให้การรับรองแอปพลิเคชั่นสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจำนวน 3 ราย ได้แก่ ฮัลโหลภูเก็ต เซอร์วิส (Hello Phuket Service), บอนกุ (Bonku), เอเชีย แค็บ (Asia Cab) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา

เสกสม อัครพันธุ์
เสกสม อัครพันธุ์

และล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ได้ให้การรับรองแอปพลิเคชั่นโรบินฮู้ด (Robinhood) และแกร็บ (Grab) เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นที่ได้รับการรับรองจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ (Bank Guarantee) ภายใน 30 วัน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ความเสียหายต่อผู้ขับรถ หรือผู้โดยสารตามที่กำหนด และต้องจัดทำแผนจัดส่งให้กรมการขนส่งทางบก พิจารณาภายใน 15 วัน

โดยในแผนจะต้องกำหนดกรอบระยะเวลาการเร่งรัดนำรถที่ให้บริการอยู่ในระบบมาดำเนินการเปลี่ยนประเภทรถเป็นรถยนต์รับจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บริการโดยรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามเจตนารมณ์ในการอำนวยความสะดวก และเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงการใช้บริการได้ง่ายขึ้น มีราคาที่เหมาะสม เป็นธรรมทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ และถูกต้องตามกฎหมาย

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวด้วยว่า ในการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถออนไลน์รองรับผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ โดยเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ในหัวข้อ “อบรมขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ”

แล้วหลังจากผ่านการอบรมแล้ว ให้จองคิวผ่าน DLT Smart Queue เพื่อยื่นคำขอ ทดสอบสมรรถภาพ และทดสอบข้อเขียน ณ สำนักงานขนส่ง และจะได้รับหนังสือสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อนำไปยื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังจากผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้ว จึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และใช้เป็นหลักฐานในการต่อภาษีประจำปีรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรอบภาษีต่อไปด้วย

ดังนั้น จึงขอให้ผู้ขับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผู้ที่มีความต้องการเข้าสู่ระบบการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะให้เรียบร้อย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพภายใต้กรอบของกฎหมาย

ทั้งนี้ แอปพลิเคชั่นที่มีการให้บริการรถจักรยานยนต์ในการรับส่งผู้โดยสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนั้น ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด โดยรถที่ให้บริการในระบบจะต้องเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะแบบมีจุดจอด (วิน) หรือจักรยานยนต์สาธารณะที่ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ จัดเก็บอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินกว่าอัตราที่กฎกระทรวงกำหนด และควบคุมให้มีการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 คนต่อ 1 คัน

รวมถึงการรับคนโดยสารต้องเป็นการเรียกใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ห้ามรับคนโดยสารโดยการโบกเรียก ยกเว้นแต่กรณีที่เป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะแบบมีจุดจอด จะสามารถให้บริการได้ทั้งสองรูปแบบ ทั้งรับผู้โดยสารจากสถานที่ตั้งวิน หรือผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ไม่ให้จอดรอรับงานบนทางสาธารณะที่ไปกีดขวางการจราจร หรือบริเวณใกล้เคียงสถานที่ตั้งวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือบริเวณที่สร้างความรำคาญ หรือความเดือดร้อนต่อผู้อื่น

อีกทั้งผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นต้องเร่งรัดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ต้องการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนประเภทรถ เป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็ว โดยจะต้องรวมอยู่ในแผนที่จัดส่งให้กรมการขนส่งทางบกภายใน 15 วันด้วย

นอกจากนี้ หากพบการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติที่กำหนดผู้ให้บริการระบบจะต้องลงโทษตามที่ได้แจ้งกรมการขนส่งทางบกไว้อย่างเคร่งครัด และหากเป็นการกระทำผิดกฎหมายผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องรวบรวมหลักฐานจัดส่งให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการลงโทษตามกฎหมายต่อไป ซึ่งหากทราบว่ามีการปกปิดข้อมูลหรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไข กรมการขนส่งทางบก จะพิจารณาลงโทษผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนต่อไป


รายละเอียด ขนส่งทางบกรับรองแอปฯรถจับจ้างถูกกฎหมาย ผ่านการรับรองจากทางการ