อนุทิน แจงมาตรการป้องกันโควิดรับนักท่องเที่ยวจากจีน

อนุทิน ชาญวีรกูล
อนุทิน ชาญวีรกูล

อนุทินย้ำจะไม่ใช้มาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อกีดกันผู้เดินทางจากประเทศใดประเทศหนึ่ง เน้นยื่นใบรับรองฉีดวัคซีน 2 เข็ม ซื้อประกันสุขภาพเดินทาง ตรวจ ATK/PCR เฉพาะผู้มีอาการ

วันที่ 4 มกราคม 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ข้อเสนอมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับผู้เดินทางจากต่างประเทศที่จะเสนอในวันที่ 5 มกราคมนี้ คือ

  1. ก่อนเข้าประเทศไทยให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม
  2. หากมีอาการป่วยทางเดินหายใจ ให้รับการตรวจด้วย ATK/PCR
  3. ให้ซื้อประกันสุขภาพเดินทางที่ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น

ส่วนมาตรการขณะพำนักในประเทศไทย จะมีการให้คำแนะนำผู้เดินทางป้องกันตนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศ เช่นใน

               
  1. สวมหน้ากากเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ/ขนส่งสาธารณะ ล้างมือบ่อย ๆ
  2. หากมีอาการทางเดินหายใจ ให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK และหากมีอาการป่วยรุนแรงขึ้นให้ไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาล
  3. กรณีเดินทางต่อไปยังประเทศปลายทางที่มีนโยบายตรวจคัดกรองก่อนเข้าประเทศ แนะนำให้พักในโรงแรม SHA+ ซึ่งจะมีบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนออกจากประเทศไทย

นอกจากนี้ จะตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์โรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีผู้เดินทางจากต่างประเทศ พร้อมเพิ่มกลไกการรายงานสถานการณ์ผ่านเว็บไซต์กรมควบคุมโรค เน้นจำนวนนักท่องเที่ยวและผลการตรวจคัดกรองผู้ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจที่สนามบิน กำหนดเกณฑ์สำหรับการปรับมาตรการเมื่อพบผู้ติดเชื้อในอัตราสูง หรือพบเชื้อกลายพันธุ์ รวมถึงเฝ้าระวังและตรวจเชื้อโควิด-19 ในน้ำเสียจากเครื่องบิน

นายอนุทินอธิบายว่า แนวทางนี้เป็นผลจากการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการด้านวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่าจะไม่ใช้มาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อกีดกันผู้เดินทางจากประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่จะปฏิบัติกับผู้เดินทางจากทุกประเทศอย่างเท่าเทียม อาศัยปฏิบัติตามแนวทางโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

ทั้งนี้ กรณีจีนเตรียมเปิดประเทศนั้น เชื่อว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมายังไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากปัจจุบันยังมีเที่ยวบินจำกัด มีระยะเวลาในการขอทำหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า และรัฐบาลจีนยังไม่อนุญาตให้บริษัทนำเที่ยวนำกลุ่มทัวร์ออกนอกประเทศ โดยผู้เดินทางจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตัวเองและเป็นกลุ่มนักเดินทางระดับบนที่มีกำลังซื้อ

Advertisement

จากการประมาณการนักท่องเที่ยวจีนในไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม 2566) มีประมาณ 3 แสนคน คิดเป็น 5% ของนักท่องเที่ยวทุกชาติรวมกัน เป็นมกราคม 60,000 คน กุมภาพันธ์ 90,000 คน และมีนาคม 150,000 คน