เปิดประวัติ ผลงาน “UNIQ” บริษัทคว้างานเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อ

สถานีกลางบางซื่อ

เปิดประวัติ “ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น” รับเหมาผู้ได้รับงานเปลี่ยนป้าย 33 ล้าน “สถานีกลางบางซื่อ

หนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการรับเหมาก่อสร้างอย่างบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2537 นำโดยนายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย และมีกลุ่มสุวิวัฒน์ธนชัยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในช่วงต้น ต่อมาเมื่อ 2543 ทางบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่จากกลุ่มสุวิวัฒน์ธนชัย เป็นนางสาวสมใจ ประทุมทอง ก่อนภายหลังกลุ่มสุวิวัฒน์ธนชัยจะกลับมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อีกครั้ง

ในปี 2548 ได้มีการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ในชื่อบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ ทางบริษัทมีลูกค้าที่สำคัญ คือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจและทางบริษัทได้เป็นผู้รับเหมาระดับสูงสุดในหลายหน่วยงาน

ส่อง 10 ผู้ถือหุ้นใหญ่

  1. นางถนอมศรี สุดโต ถือหุ้น 23.05%
  2. นายเกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย ถือหุ้น 12.46%
  3. นางมุกดา อาริยวัฒน์   ถือหุ้น 11.91%
  4. นายธวัช เสริมคชสีห์ ถือหุ้น 3.30%
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้น 1.60%
  6. นายศิลา วินัยวัฒนวงศ์ ถือหุ้น 1.54%
  7. นายณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล ถือหุ้น 1.47%
  8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED ถือหุ้น 1.24%
  9. น.ส.วันทนีย์ รุจิราวรรณกร ถือหุ้น 1.04%
  10. นายณัฐ โอษธีศ ถือหุ้น 0.99%

โฟกัสที่ 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับแรก คือ นาง ถนอมศรี สุดโต และนาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย ที่รายงานประจำปีระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นในกลุ่ม “สุวิวัฒน์ธนชัย”

Advertisement

เปิดชื่อ 10 กรรมการบริษัท

  1. นายนที พานิชชีวะ ประธานกรรมการ
  2. นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
  3. นายบุญชัย ปริติวิชกานต์ กรรมการ
  4. น.ส.พิริยา สุวิวัฒน์ธนชัย กรรมการ
  5. นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ กรรมการ
  6. นายปริญญา พรสวัสดิ์ กรรมการ
  7. นายสำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการ
  8. น.ส.วรินทรา วงศ์ส่องจ้า กรรมการ
  9. นายสมประสงค์ มัคคสมัน กรรมการ
  10. นางศุภลักษณ์ พินิจภูวดล กรรมการ

เปิดสัญญารับเหมา 2560-2565

ในระหว่างปี 2560-2565 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) สามารถคว้างานรับเหมาก่อสร้างของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจได้ถึง 15 งาน ดังต่อไปนี้

  1. 28 ธันวาคม 2560 กิจการร่วมค้า ยูเอ็น – เอสเอช ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และ ซิโนไฮโดร คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการ ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ – โคกกะเทียม (ทางรถไฟยกระดับ) มูลค่ารวม 10,050 ล้านบาท มูลค่าเฉพาะของยูนิค 5,125.5 ล้านบาท
  2. 28 ธันวาคม 2560 ทาง บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ สัญญาที่ 2 ช่วงท่าแค – ปากน้ำโพ มูลค่า 8,649 ล้านบาท
  3. 24 ธันวาคม 2562 กิจการร่วมค้า บีที – ยูเอ็น ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จํากัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ การรถไฟ แห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการก่อสร้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ มูลค่า 2,768 ล้านบาท
  4. 18 ธันวาคม 2563 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เป็น ผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีการคัดเลือก จ้างเหมาบริการซ่อมบํารุงรักษาประแจสับราง ซ่อมบํารุงรักษาลิฟท์ และ บันไดเลื่อน ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน มูลค่า 86 ล้านบาท
  5. 29 มีนาคม 2564 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) งานสัญญา 4-6 งานโยธา สําหรับช่วงพระแก้ว สระบุรี กับการรถไฟแห่งประเทศไทย มูลค่า 9,428.999 ล้านบาท
  6. 30 เมษายน 2564 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ลงนามสัญญาจ้างจัดทําทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีกลางบางซื่อ (รฟท.) กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อ (รฟม.) กับบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 19.992 ล้านบาท
  7. 5 กรกฎาคม 2564 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร ไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วง กรุงเทพมหานคร หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-2 งานโยธา สําหรับช่วง ดอนเมือง – นวนคร กับการรถไฟแห่งประเทศไทย มูลค่า 10,570 ล้านบาท
  8. 11 ตุลาคม 2564 กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-ซีซี ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จํากัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสาย พระราม 3- ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มูลค่า 7,350 ล้านบาท โดยบมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํานวน 70% บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จํานวน 30%
  9. 29 ธันวาคม 2564 กิจการร่วมค้า ยูนิค ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท พี.ซีอีที จํากัด บริษัท ไทยพี่ค่อนและอุตสาหกรรม จํากัด และ บริษัท วัชรขจร จํากัด ได้ลงนาม ในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม สัญญา 2 ช่วงหนองพอก-สะพานมิตรภาพ 3 มูลค่า 28,306 ล้านบาท เป็นมูลค่าของยูนิค 15,851.36 ล้านบาท
  10. 31 มกราคม 2565 กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอเอสไอ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อสิตากิจ จํากัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ กรมทางหลวง (ทล.) ในการก่อสร้างงานรับจ้างเหมา โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน 6 มูลค่า 279.75 ล้านบาท
  11. วันที่ 11 มีนาคม 2565 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างออกและก่อสร้าง กับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง ประเทศไทย (รฟม.) ในงานจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วง แหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ – ดาวคะนอง มูลค่า 14,982 ล้านบาท
  12. 30 กันยายน 2565 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ในการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี 1 แห่ง มูลค่า 1,181.515 ล้านบาท
  13. 30 กันยายน 2565 กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อสิตากิจ จํากัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ในการ ก่อสร้างสะพานบนสายทาง รย.4060 อ.เขาชะเมา, แก่งหางแมว จ.ระยอง, จันทบุรี 2 แห่ง มูลค่า 587.516 ล้านบาท
  14. 21 ตุลาคม 2565 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับการประปานครหลวง (กปน.) ในการก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้องพร้อมโครงการก่อสร้าง สะพาน ข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี ของกรมทางหลวงชนบท มูลค่า 66.8 ล้านบาท
  15. 29 ธันวาคม 2565 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ การรถไฟ แห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มูลค่า 33.169 ล้านบาท

ส่งผลประกอบการ 2561-2564

ระหว่างปี 2561-2564 ทางบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีรายได้และกำไรสุทธิ ดังต่อไปนี้

ปี 2561 มีรายได้ 12,983.32 ล้านบาท กำไรสุทธิ 796.64 ล้านบาท

ปี 2562 มีรายได้รวม 12,075.24 ล้านบาท กำไรสุทธิ 729.92 ล้านบาท

ปี 2563 มีรายได้รวม 10,891.23 ล้านบาท กำไรสุทธิ 220.59 ล้านบาท

ปี 2564 มีรายได้รวม 11,000.14 ล้านบาท กำไรสุทธิ 27.78 ล้านบาท

Advertisement