รัฐจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2565 แล้ว 553,795 ครัวเรือน

น้ำท่วม
ภาพจากเพจ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

โฆษกรัฐบาลเผยรัฐจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2565 แล้ว 553,795 ครัวเรือน เป็นเงิน 3,503 ล้านบาท โดยมติ ครม. ให้ขยายระยะเวลาช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณท์ ครอบคลุม โปร่งใส และเป็นธรรมกับประชาชนผู้ประสบภัย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยความคืบหน้าในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2566) เห็นชอบอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 66 จังหวัด

โดยให้ความช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ตั้งแต่วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (20 มีนาคม 2566) เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือที่กำหนดไว้ ให้ถูกต้อง  ชัดเจนครอบคลุม โปร่งใส และเป็นธรรมกับประชาชนที่ประสบภัย

               

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย รายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 (ข้อมูล ณ 17 กุมภาพันธ์ 2566) คงเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีผู้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 56 จังหวัด รวมจำนวน 594,477 ครัวเรือน

จากข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยเบื้องต้น จำนวน 1,046,460 ครัวเรือน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนที่ขอรับความช่วยเหลือให้ธนาคารออมสิน และได้โอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 55 จังหวัด รวมจำนวน 553,795 ครัวเรือน เป็นเงิน 3,503,555,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้ประสบอุทกภัยอยู่ในกระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลืออีก 25,947 ครัวเรือน และคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือประมาณ 147,789,000 บาท ยังคงเหลือวงเงินที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย งบฯกลาง จากสำนักงบประมาณราว 2,607,196,000 บาท

Advertisement