ออมสิน ประกาศยกเลิก สินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู-ข้าราชการทหาร-วิทยฐานะ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน ยกเลิกการให้สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร และการให้สินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 27 เมษายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ยกเลิกการให้สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู การให้สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร และการให้สินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ลงนามโดยนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู การให้สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร และการให้สินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

               

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ประกอบความในข้อ 5 แห่งระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 707 ว่าด้วยการให้สินเชื่อ จึงให้ยกเลิกประกาศธนาคารออมสิน ดังต่อไปนี้

1. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565  (รหัส 04-13-95)

2. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 (รหัส 04-13-100)

3. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2555  (รหัส 04-12-11/15)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ออมสิน-ยกเลิกสินเชื่อพัฒนาชีวิตครู-ทหาร