มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ให้ “พลเรือเอกวีระศักดิ์ อ๊อกกังวาล” ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานราชองครักษ์ประจำพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเรือเอกพิเศษ)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร มีใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

               

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ให้ พลเรือเอกวีระศักดิ์ อ๊อกกังวาล ตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเรือเอกพิเศษ) ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานราชองครักษ์ประจำพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเรือเอกพิเศษ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566

Advertisement

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร