พระราชพิธี 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่หมายกำหนดการ วันที่ 6 พ.ค. 2566 พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติและประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช 2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติและประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช 2566 มีใจความว่า

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันที่ 6 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์และด้านวัฒนธรรม พุทธศักราช 2566

ความได้ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังออกหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตามโบราณราชประเพณีอนุโลมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองฯ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง มีรายการดังนี้

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566  เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เชิญพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยเครื่องอิสริยยศ ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ทอดเครื่องราชสักการะ เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 และเชิญพระพุทธรูปประจำวันประสูติคู่พระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขึ้นประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลา ทอดเครื่องนมัสการไว้พร้อมสรรพ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์

เวลา 17 นาฬิกา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทเวศรรักษา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 และพระพุทธรูปประจำวันประสูติคู่พระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลา

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งประดิษฐานบนพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรแล้ว ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ 31 รูป ที่เจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระธรรมเทศนา

ทรงพระรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นายกรัฐมนตรีอ่านประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จบแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้อำนวยการองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) อ่านประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม จบแล้ว กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย พระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำกลองระฆัง

จากนั้นเจ้าพนักงานอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์จบ เจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะขึ้นนั่งยังธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 จบแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แล้วทรงทอดผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แด่สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ 31 รูป ที่เจริญพระพุทธมนต์

และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระอัฐิ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง ที่พระทวารเทวศรรักษา เสด็จพระราชดำเนินกลับ

การแต่งกาย เต็มยศ สายสะพายมหาจักรี ผู้เข้าเฝ้าฯ แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายสูงสุด

สำนักพระราชวัง

วันที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2566

 

หมายกำหนดการพระราชพิธี 100 ปี วันประสูติ “"สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ”

หมายกำหนดการพระราชพิธี 100 ปี วันประสูติ “"สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ”