โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ขอกลับเข้ารับราชการ

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ ให้นายวชิรวิทย์ พันธุ์สวัสดิ์ อดีตข้าราชการตุลาการ ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการและให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง มีผลตั้งแต่ 31 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่ประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายวชิรวิทย์ พันธุ์สวัสดิ์ ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 และต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 32(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นั้น

               

โดยที่ นายวชิรวิทย์ พันธุ์สวัสดิ์ อดีตข้าราชการตุลาการ ได้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการ และคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์2566 และครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้นายวชิรวิทย์ พันธุ์สวัสดิ์ กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวชิรวิทย์ พันธุ์สวัสดิ์ ซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีมติให้กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการและให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

Advertisement

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566