มหาดไทยประกาศ ขอสละสัญชาติไทย 75 ราย แห่ไปขอถือสัญชาติสิงคโปร์

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย ระบุมีบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ขอสละสัญชาติไทย จำนวน 75 ราย เพื่อขอไปถือสัญชาติอื่น เผยขอไปถือสัญชาติสิงคโปร์มากที่สุดถึง 58 ราย รองลงมาเป็นญี่ปุ่น

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติไทย ลงนามโดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว และได้สัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดาหรือมารดา มีความประสงค์จะถือสัญชาติอื่นอยู่ต่อไป ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้ว

               

อาศัยอํานาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 อนุญาตให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยดังกล่าวสละสัญชาติไทยได้ ซึ่งมีผลให้บุคคลดังกล่าวเสียสัญชาติไทย โดยการสละสัญชาติไทย ตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 จํานวน 75 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากประกาศบุคคลขอสละสัญชาติไทยดังกล่าว พบว่าบุคคลที่ขอสละสัญชาติไทยส่วนใหญ่ขอไปถือสัญชาติสิงคโปร์มากที่สุดถึง 58 ราย รองลงมาเป็นญี่ปุ่น โดยมี รายชื่อ ดังต่อไปนี้

ขอสละสัญชาติไทย 75 ราย

Advertisement

ขอสละสัญชาติไทย

ประกาศมหาดไทย-ขอสละสัญชาติ

คลิกดูประกาศฉบับเต็ม