กรมธุรกิจพลังงานออกหลักเกณฑ์ ร้านค้าก๊าซ เข้าร่วมใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ กรมธุรกิจพลังงาน ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นร้านค้าก๊าซ เพื่อรับชำระเงินจากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นร้านค้าก๊าซ เพื่อรับชำระเงินจากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงนามโดยนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน โดยประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้คือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นร้านค้าก๊าซ เพื่อรับชำระเงินจากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

               

ซึ่งกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานดำเนินการรวบรวมร้านค้าก๊ซในกรุงเทพมหานคร และสำนักงานพลังงานจังหวัดรวบรวมร้านค้าก๊าซในพื้นที่รับผิดชอบส่งให้กรมธุรกิจพลังงน ซึ่งผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มในร้านค้าก๊ซผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือแอปพลิเคชั่นถุงเงิน

ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่นั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการยิ่งขึ้น จึงเห็นควรกำหนดคุณสมบัติร้านค้าก๊าช รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามให้มีความชัดเจน

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิุนายน 2566 เป็นต้นไป) หลักเกณฑ์หลัก ๆ เช่น

Advertisement

2.1 เป็นร้านค้าที่จำหน่ายก๊าซหุงต้ม และมีใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ลักษณะที่หนึ่ง (ธพ.ป.2) หรือมีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ลักษณะที่สอง (ธพ.ก.2) ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

2.2 เป็นร้านค้าที่มีทำเลและสถานที่ตั้งร้านค้าที่แน่นอน

2.3 ไม่เคยถูกเพิกถอนสิทธิโดยมีรายชื่อที่ระบบของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตรวจพบ

2.4 ไม่เคยยกเลิกการติดตั้งเครื่อง EDC หรือยกเลิกแอปพลิเคชั่นถุงเงินเพื่อรับชำระเงินจากสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม)

Advertisement

2.5 ไม่เป็นร้านธงฟ้า ไม่เป็นร้านค้าก๊าซเพื่อรับชำระเงินจากการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก่อน ไม่เป็นร้านตามโครงการรัฐอื่น ยกเว้นโครงการที่กระทรวงพลังงานหรือกรมธุรกิจพลังงานกำหนดเป็นการเฉพาะ เป็นต้น

 

กรมธุรกิจพลังงานออกหลักเกณฑ์ ร้านค้าก๊าซ เข้าร่วมใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่