โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร 9 นาย

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 9 นาย

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 140 ตอนที่ 31 ข เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร มีใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 9 นาย ดังนี้

  • 1. ร้อยเอกหญิง กุลวธู วงศ์วิริยภัทร เป็น พันตรีหญิง
  • 2. ร้อยโทหญิง สุดใจ ปรางทอง เป็น ร้อยเอกหญิง
  • 3. ร้อยตรีหญิง เทียนรัตน์ ไชยสิงห์ เป็น ร้อยโทหญิง
  • 4. ร้อยตรีหญิง คณินทรา เรืองยศ เป็น ร้อยโทหญิง
  • 5. จ่าสิบเอกหญิง นภาพร อินทร์อยู่ เป็น ร้อยตรีหญิง
  • 6.. จ่าสิบเอกหญิง วิจิตรา รามัญวงศ์ เป็น ร้อยตรีหญิง
  • 7. จ่าสิบเอกหญิง พรภิมล บุษบง เป็น ร้อยตรีหญิง
  • 8. จ่าสิบเอกหญิง เรวดี วรสิทธิ์ เป็น ร้อยตรีหญิง
  • 9. จ่าสิบเอกหญิง ปาริชาติ แก้วเกตุ เป็น ร้อยตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฏาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร


 พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร