โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล จำนวน 514 ราย

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจจาฯเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระตุลาคม 2566 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 514 ราย

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนามพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลวาระตุลาคม 2566 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 514 ราย ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ดังนี้

               

1. พลโท ร่มเกล้า ปั้นดี เป็น พลเอก

2.พลโท กันตพจน์ เศรษฐารัศมี เป็น พลเอก

3. พลโท พิสิษฐ์ นพเมือง เป็น พลเอก

Advertisement

4. พลโท พนม ฉายาวัฒน์ เป็น พลเอก

5. พลโท กัมปนาท บัวชุม เป็นพลเอก

6.พลโท สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ เป็น พลเอก

7. พลโท ยุทธเกียรติ ล้วนไพรินทร์ เป็น พลเอก

Advertisement

8. พลโท ณรัฐ โพธิแพทย์ เป็น พลเอก

9. พลโท เดชนิธิศ เหลืองงามขำ เป็น พลเอก

10. พลโท กิติ นิมิหุต เป็น พลเอก

11. พลโท คมิก ไม่เศร้า เป็นพลเอก

12. พลโท ชิติพัทธ์ บุญช่วย เป็น พลเอก

13. พลโท นันทวี ณ สงขลา เป็น พลเอก

14. พลโท ประสิทธิ์ สุขวงศ์ เป็น พลเอก

15. พลโท ภูวดล ศรีพูล เป็น พลเอก

16. พลโท เลิศฤทธิ์ ช่องวารินทร์ เป็น พลเอก

17. พลโท หาญณรงค์ จันใด เป็น พลเอก

18. พลโท สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา เป็น พลเอก

19. พลโท วรวุฒิ วุฒิศิริ เป็น พลเอก

20. พลโท สมชัย มาลินันท์ เป็น พลเอก

21. พลโท ธีระยุทธ จินหิรัญ เป็น พลเอก

22. พลโท มนัส จันดี เป็น พลเอก

ราชกิจจาฯ-พระราชทานยศนายพล-30 สิงหาคม 2566

ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่