ประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าฯให้เรียกคืนเครื่องราชฯ ‘ธาริต เพ็งดิษฐ์’

ประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าฯให้เรียกคืนเครื่องราชฯ ‘ธาริต เพ็งดิษฐ์’
ธาริต เพ็งดิษฐ์ (แฟ้มภาพ)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกคดีความผิดฐานหมิ่นประมาทและคดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ รวม๒ คดี และถูกลงโทษไล่ออกและปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น โดยคำสั่งอันถึงที่สุด อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าฯให้เรียกคืนเครื่องราชฯ ‘ธาริต เพ็งดิษฐ์’

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่ง ที่ปรึกษา
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี สังกัดส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี เนื่องจาก
ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกคดีความผิดฐานหมิ่นประมาทและคดีความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ
รวม
๒ คดี และถูกลงโทษไล่ออกและปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น โดยค าสั่งอันถึงที่สุด อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ
๖ และข้อ
๗ (๒) และ (๔) ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
นายธาริต เพ็งดิษฐ์ เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ
ณ วันที่
8 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖
2
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนต

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ