ราชกิจจาฯ ประกาศ 69 จังหวัดพื้นที่สีส้ม และ 26 พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

ราชกิจจาฯ-ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศรายชื่อ 69 จังหวัดพื้นที่สีส้มและ 26 พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 8 มกราคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 1/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุม
และพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระบุว่า

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 (2) ของคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กํากับ การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด – 19 โดยคําแนะนําของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย จึงมีคําสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกําหนดฯ สําหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุม และพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคําสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2565เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น

พื้นที่สีส้ม รวมทั้งสิ้น 69 จังหวัด

 1. ขอนแก่น
 2. จันทบุรี
 3. เชียงราย
 4. เชียงใหม่
 5. ตราด
 6. นครราชสีมา
 7. บุรีรัมย์
 8. ประจวบคีรีขันธ์
 9. พระนครศรีอยุธยา
 10. เพชรบุรี
 11. ระนอง
 12. ระยอง
 13. เลย
 14. สมุทรปราการ
 15. สุราษฎร์ธานี
 16. สุรินทร์
 17. หนองคาย
 18. อุดรธานี
 19. กาฬสินธุ์
 20. กำแพงเพชร
 21. ฉะเชิงเทรา
 22. ชุมพร
 23. ชัยนาท
 24. ชัยภูมิ
 25. ตรัง
 26. ตาก
 27. นครนายก
 28. นครปฐม
 29. นครพนม
 30. นครศรีธรรมราช
 31. นครสวรรค์
 32. นราธิวาส
 33. น่าน
 34. ปราจีนบุรี
 35. ปัตตานี
 36. บึงกาฬ
 37. พะเยา
 38. พัทลุง
 39. พิจิตร
 40. พิษณุโลก
 41. เพชรบูรณ์
 42. แพร่
 43. มหาสารคาม
 44. มุกดาหาร
 45. แม่ฮ่องสอน
 46. ยโสธร
 47. ยะลา
 48. ร้อยเอ็ด
 49. ราชบุรี
 50. ลพบุรี
 51. ลำปาง
 52. ลำพูน
 53. ศรีสะเกษ
 54. สกลนคร
 55. สงขลา
 56. สตูล
 57. สมุทรสงคราม
 58. สมุทรสาคร
 59. สระแก้ว
 60. สระบุรี
 61. สิงห์บุรี
 62. สุโขทัย
 63. สุพรรณบุรี
 64. หนองบัวลำภู
 65. อ่างทอง
 66. อำนาจเจริญ
 67. อุตรดิตถ์
 68. อุทัยธานี
 69. อุบลราชธานี

พื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 26 จังหวัด

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. จังหวัดกระบี่
 3. จังหวัดกาญจนบุรี
 4. จังหวัดขอนแก่น (เฉพาะอําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอเขาสวนกวาง อําเภอเปื่อยน้อย อําเภอพล อําเภอภูเวียงอําเภอเวียงเก่า และอําเภออุบลรัตน์)
 5. จังหวัดจันทบุรี (เฉพาะอําเภอเมืองจันทบุรี และอําเภอท่าใหม่)
 6. จังหวัดชลบุรี
 7. จังหวัดเชียงราย (เฉพาะอําเภอเมืองเชียงราย อําเภอเชียงของ อําเภอเชียงแสน อําเภอเทิง อําเภอพาน
  อําเภอแม่จัน อําเภอแม่ฟ้าหลวง อําเภอแม่สาย อําเภอแม่สรวย อําเภอเวียงแก่น และอําเภอเวียงป่าเป้า)
 8. จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะอําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอจอมทอง อําเภอดอยเต่า อําเภอแม่แตง และอําเภอแม่ริม)
 9. จังหวัดตราด (เฉพาะอําเภอเกาะกูด และอําเภอเกาะช้าง)
 10. จังหวัดนครราชสีมา (เฉพาะอําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอโชคชัย อําเภอปากช่อง อําเภอพิมาย อําเภอวังน้ําเขียว และอําเภอสีคิ้ว)
 11. จังหวัดนนทบุรี
 12. จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะอําเภอเมืองบุรีรัมย์)
 13. จังหวัดปทุมธานี
 14. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะตําบลหัวหินและตําบลหนองแก)
 15. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เฉพาะอําเภอพระนครศรีอยุธยา)
 16. จังหวัดพังงา
 17. จังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอํา)
 18. จังหวัดภูเก็ต
 19. จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)
 20. จังหวัดระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)
 21. จังหวัดเลย (เฉพาะอําเภอเชียงคาน)
 22. จังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 23. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย)
 24. จังหวัดสุรินทร์ (เฉพาะอําเภอเมืองสุรินทร์ และอําเภอท่าตูม)
 25. จังหวัดหนองคาย (เฉพาะอําเภอเมืองหนองคาย อําเภอท่าบ่อ อําเภอศรีเชียงใหม่ และอําเภอสังคม) ๒๖.
 26. จังหวัดอุดรธานี (เฉพาะอําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอกุมภวาปี อําเภอนายูง อําเภอบ้านดุง อําเภอประจักษ์ศิลปาคม และอําเภอหนองหาน)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ