ทะเบียนบ้านดิจิทัล ผ่านมือถือ ยื่นคำขออย่างไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง

ทะเบียนบ้านออนไลน์

กระทรวงมหาดไทย ประกาศใช้ “ทะเบียนบ้านดิจิทัล” ผ่านมือถือ เริ่มช่วงสิ้นเดือน ก.พ.65 มีขั้นตอนยื่นคำขออย่างไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล พ.ศ.2565 โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎร และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยให้สำนักทะเบียนกลางนำระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามกฎหมาย ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานทะเบียนบ้าน

แต่ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการใช้ทะเบียนบ้านดิจิทัล จะต้องยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอตามที่ “ประชาชาติธุรกิจ” สรุปขั้นตอนมาให้ในเบื้องต้น ดังนี้

Advertisement

ขั้นตอนขอทะเบียนบ้านดิจิทัล

  • ผู้ใช้บริการต้องยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อพิสูจน์ตัวตนและกำหนดรหัสลับประจำตัว ต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือตามที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนด
  • ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อให้นายทะเบียนทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน

ทะเบียนบ้านดิจิทัลทำอะไรได้บ้าง

ในช่วงแรกที่เปิดให้บริการทะเบียนบ้านดิจิทัลผ่านโทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานได้ ตามรายละเอียด ดังนี้

  • ใช้ตรวจข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
  • ใช้จองคิวรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้า
  • ใช้แจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง โดยในลำดับต่อไปจะขยายบริการงานทะเบียนราษฎรประเภทอื่น ๆ เช่น การตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร การแจ้งย้ายเข้า/ย้ายออก/ย้ายปลายทาง การแจ้งเกิด การแจ้งตาย

ช่องทางใช้งานทะเบียนบ้านดิจิทัล

ประชาชนจะสามารถใช้บริการทะเบียนบ้านดิจิทัลได้ผ่านมือถือ โดยจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “Digital ID” ผ่านระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกที่เปิดให้บริการ ได้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรที่จะต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการด้วยระบบดิจิทัล เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่ที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช้