กทม. มอบประกาศนียบัตรบริหารสุขภาพเขตเมือง รองฯทวิดา

กรุงเทพมหานครมอบประกาศนียบัตรนักบริหารสุขภาพเขตเมือง รุ่น 3 ชื่นชมงานวิจัยสอดคล้องนโยบายยกระดับการแพทย์ปฐมภูมิ

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาพเขตเมือง รุ่นที่ 3 โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาพเขตเมือง รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดฝึกทักษะและประสบการณ์ในการบริหารงานสาธารณสุขเขตเมืองให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนรวมระยะเวลาฝึกอบรมทั้งสิ้น 41 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน จัดอบรมแบบไป-กลับ ไม่ต่อเนื่อง และศึกษาดูงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น-สูง และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ จำนวน 27 คน โดยสังกัดสำนักอนามัย 25 คน และสำนักการแพทย์ 2 คน

ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมีความเอาใจใส่ เรียนรู้ พัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเชิงประจักษ์ มีผลงานวิชาการจำนวน 2 เรื่อง คือ

1. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

2. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม.

โดยมีการนำเสนอผลงานเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65 ผ่านกิจกรรมวิชาการในรูปแบบ “Smart journey from illness to the Life” ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของการให้บริการในระบบปฐมภูมิ ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลต่อเนื่องตลอดชีวิต


ผศ.ดร.ทิวดา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในฐานะที่เคยอยู่แวดวงมหาวิทยาลัยมาก่อน การทำงานวิจัยที่ใช้ได้นั้นยากมาก และความหวังสูงสุดของผู้ทำวิจัยด้านสายสาธารณสุข ก็คืออยากให้งานวิจัยที่จัดทำสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งงานวิจัยทั้ง 2 หัวข้อของผู้ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาพเขตเมือง รุ่นที่ 3 มีความน่าสนใจมาก และสอดคล้องกับนโยบายในการยกระดับการบริการการแพทย์ปฐมภูมิ ให้ผู้ป่วยได้รับบริการทางการแพทย์ใกล้บ้าน เข้าใจและเข้าถึงผู้ป่วย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งผลักดันให้สำเร็จในระยะนี้ ต้องขอขอบคุณแทนประชาชนกรุงเทพมหานครที่จะได้ประโยชน์จากงานของทุกท่านต่อจากนี้ไปด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ