สารคดีเสียงจากแผ่นดิน EP2 ตอน 04 “ฟื้นน้ำทำการเกษตร ปลูกพืชหลังนาผสมผสาน สร้างอาชีพ พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง”

จากพื้นที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูน้ำหลาก ของบ้านนาเรียง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์…วันนี้พัฒนากลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชได้หลากหลาย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนที่พร้อมใจกันเปิดใจยอมรับความรู้ใหม่เข้ามาบริหารจัดการน้ำในชุมชนอย่างเป็นระบบ สามารถยกระดับขีดความสามารถในการผลิตพืชได้ตลอดทั้งปี