กสทช. ส่งหนังสือทวงเงิน กกท. 600 ล้าน ค่าสนับสนุนถ่ายสดบอลโลก

กสทช. เอาจริง ส่งหนังสือทวงเงิน กกท. ค่าสนับสนุนลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 600 ล้านบาทแล้ว

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้ทำหนังสือถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เรื่องแจ้งให้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย) แล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

โดยในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวระบุว่า

1.บันทึกข้อตกลงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปและคนด้อยโอกาสสามารถรับชมและเข้าถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย) และผู้รับอนุญาตหรือผู้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กสทช. และ
สำนักงาน กสทช. สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอสโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย) ได้โดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปและคนด้อยโอกาสสามารถรับชม
และเข้าถึงรายการดังกล่าว

2.ปัจจุบัน กกท.ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้อง จึงขอให้ กกท. ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลง ตามข้อ 2.2 ข้อ 2.4-2.5 ข้อ 2.8 และข้อ 2.10 ซึ่งกำหนดให้ กกท. ต้องบริหารจัดการสิทธิให้ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 รอบสุดท้าย ได้ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry)

Advertisment

รวมทั้งต้องดำเนินการให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทุกราย ดำเนินการออกอากาศรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย) (FIFA World Cup Final 2022) ให้สมาชิกสามารถได้รับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปได้โดยตรงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง ผังรายการหรือเนื้อหารายการตามข้อ 6 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป โดยทันทีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

3.กรณี กกท. ไม่ดำเนินการแก้ไข หรือไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 2 สำนักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิตามข้อ 8 ของบันทึกข้อตกลง โดย กกท.มีหน้าที่ชำระเงินสนับสนุนที่ได้รับไว้ทั้งหมดคืนแก่สำนักงาน กสทช. ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี (หากมี)

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงของ กกท. ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนหน้านี้ ที่ประชุม กสทช. (9 พ.ย. 2565) เห็นชอบให้สนับสนุนงบประมาณแก่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ โดยที่ประชุมเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงให้กับ กกท. ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท (รวมภาษีและอากรอื่นใด)

Advertisment