ดีอีเอส จับมือ กรุงไทย พัฒนา “เป๋าตัง” ช่วยแจ้งข่าวปลอม ข่าวลวง

เป๋าตัง แจ้งข่าวปลอม ข่าวปลอม ข่าวลวง

กระทรวงดีอีเอส จับมือ ธนาคารกรุงไทย ร่วมพัฒนาช่องทางแจ้งเตือนข่าวปลอม ข่าวลวง ผ่านแอป “เป๋าตัง” เพิ่มสปีดเข้าถึงประชาชนมากกว่า 40 ล้านคน

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ “การบูรณาการบริการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ และการแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์และข่าวปลอมแก่ประชาชนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

ความร่วมมือครั้งนี้ เกิดจากเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องต่อประชาชนและสาธารณชน ผ่านแอป “เป๋าตัง” ซึ่งบริหารจัดการโดยธนาคารกรุงไทย และปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า 40 ล้านคน

โดยจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันการหลอกลวงทางออนไลน์ และข่าวปลอม เพื่อป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดปัญหาการถูกหลอกลวง ลดความสูญเสีย ของประชาชนในการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์

สําหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับธนาคารกรุงไทย จะมีการพัฒนา ระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้บริการข้อมูลจากฐานข้อมูลข่าวปลอม ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (AFNC) ที่ ดําเนินงานโดยกระทรวงดิจิทัลฯ ไปยังแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

เพื่อให้มีการเผยแพร่การแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางการเงิน หรืออาชญากรรมทางการเงิน (Financial Fraud) ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางออนไลน์และข่าวปลอมแก่ประชาชน เพื่อให้รับทราบทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ

“แอปเป๋าตัง จะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริง ที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันจาก หน่วยงานภาครัฐแล้ว ในรูปแบบการแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์และข่าวปลอมที่เกี่ยวข้อง กับการฉ้อโกงทางการเงิน หรืออาชญากรรมทางการเงิน (Financial Fraud) ให้ทันต่อสถานการณ์และรูปแบบการหลอกลวงที่เปลี่ยนแปลงไป

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันและสามารถรับมือกับการหลอกลวงรูปแบบใหม่ที่ทวีความซับซ้อน และก่อความเสียหายรุนแรงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน” ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ กล่าว

ด้าน นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนาและบริหารจัดการแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ยินดีให้การสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล การแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ และข่าวปลอมผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ตามเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่าย

ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ โดยมี การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล จากฐานข้อมูลข่าวปลอม ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เพื่อไปนําเสนอ บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตังในการเสริมสร้างความร่วมมือในทางปฏิบัติอีกด้วย

สําหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ และธนาคารกรุงไทยครั้งนี้ เพื่อให้บรรลุภารกิจตาม ยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริการประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพบริการภาครัฐให้เป็นไปอย่าง ทั่วถึงและไร้รอยต่อ รวมถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการนําข้อมูลดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนกลไกการสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนอย่างยั่งยืน