“ภูเก็ต” อบรมเชฟสร้างสรรค์อาหารรับ City of Gastronomy เมืองแรกของประเทศไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดภูเก็ตว่า วันนี้( 9 เม.ย.61) เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานกล่าวปิดกิจกรรมนวัตกรรมอาหารกับภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสินผลกานแข่งขันประกวดเมนูอาหารสร้างสรรค์ โดยมี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ที่ภัตตาคาร Blue Elephant อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ผศ.ดร.วิภาวรรณ กล่าวว่า จากการที่ภูเก็ตได้รับเลือกจากยูเนสโก้ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารหรือ City of Gastronomy เป็นเมืองแรกของประเทศไทยและของอาเซียน เป็น 1 ใน 18 เมืองทั่วโลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ Phuket city of Gastronomy ภายใต้กิจกรรม นวัตกรรมอาหารกับภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารรุ่นที่ 1 ขึ้นตั้งแต่วันที่ 5-9 เม.ย.61

Advertisement

กิจกรรมนี้เป็นการพัฒนานวัตกรรมรายการอาหารในรูปแบบใหม่ โดยใช้ผลผลิตและวัตถุดิบในท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมอาหารโดยใช้ผลผลิตและวัตถุดิบในท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดการทำ Green Farming , Zero km.cincept

เพื่อส่งเสริมให้มีการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาต่อยอดสำหรับธุรกิจร้านอาหารและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างครบวงจร สร้างอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นและความยั่งยืน ในการเป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต

การจัดอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร เชฟ พ่อครัว แม่ครัว นักศึกษาด้านคหกรรมและผู้สนใจรวม 30 คน อบรมระหว่างวันที่ 5-9 เม.ย.2561 ที่ โรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์ หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและภัตตาคารBlue Elephant

Advertisement

การอบรมครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 505,300 บาท มีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

วันนี้ มีการแข่งขันประกวดเมนูอาหารสร้างสรรค์ โดย เชฟชุมพล แจ้งไพร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ทั้งด้านการทำงานเป็นทีม การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในโครงการ ตามเจตนารมณ์ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี