เชียงราย จัดสัมมนาเตรียมเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

ภาสกร บุญญลักษม์
ภาสกร บุญญลักษม์

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ระดมความคิดพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดพิธีการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่เครือข่าย เพื่อร่วมกันอภิปลายกลุ่มย่อย ระดมสมองสู่การเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale,Chiangrai 2023

โดยมีศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2554 ร่วมบรรยายพิเศษ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการค้า ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว และกลุ่มศิลปินในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงาน ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมทีคการ์เดนท์รีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

               

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการพัฒนาองค์ ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่เครือข่าย เป็นหนึ่งในกิจกรรมของการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ การจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างศักยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ศิลปวัฒนธรรม เป็นทางเลือกให้กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พัฒนาจังหวัดเชียงรายให้ก้าวสู่ความเป็นสากล และสร้างรายได้จากทรัพยากรทางศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่น ที่ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเชียงรายด้วย

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นการให้ความรู้และแนวทางการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ การจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้ประกอบการค้า ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยวและกลุ่มศิลปินในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันวิเคราะห์ ถอดบทเรียน ด้านผลดีและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นเจ้าภาพการจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นปลายปี 2566 ณ จังหวัดเชียงราย