“ซีพี ออลล์” รุกขยายธุรกิจเต็มสูบ ทั้ง นำเข้า-ส่งออก-AI-ขายตรง-โรงแรม ยันศูนย์สุขภาพ

ยักษ์ใหญ่ “ซีพี ออลล์” รุกขยายธุรกิจเต็มสูบ แก้บริคณห์ ขอทำธุรกิจเพิ่มเติมเพียบ ทั้งนำเข้า ส่งออก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์(AI)  รวมถึงศูนย์การค้า ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม โรงแรม ภัตตาคาร ร้านกาแฟ ยันศูนย์สุขภาพ รวมถึงธุรกิจขายตรง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) หรือ CPALL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ซึ่งนอกเหนือจากการ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมถึงอนุมัติการไม่จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562 เพื่อสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติม และวาระอื่นๆแล้ว

ที่ประชุมยังได้อนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมมีจํานวน 93 ข้อ แก้เป็นมีจํานวน 96 ข้อ โดยขอแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ (8) (47) (50) และ (92) และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ(94) ถึง(96) พร้อมทั้งมอบอํานาจให้กรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทมีอํานาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคําแนะนํา ความเห็น หรือคําสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

สำหรับวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯขอแก้ไขเพิ่มเติม อาทิเช่น ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆ

รวมถึงประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม สถานที่ออกกำลังกาย ศูนย์สุขภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมถึงธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ