How to ปลูก-ใช้กัญชา ในครัวเรือน เริ่มให้จดแจ้ง 1 มิ.ย. ผ่านแอป อย.

กัญชา

How to ปลูก-ใช้ “กัญชา” ในครัวเรือนหลังปลดล็อก 9 มิ.ย. 2565 การปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือนนั้นไม่ต้องขออนุญาต เพียงจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” ของสำนักงาน อย. จะเปิดตัวในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ แต่ยังมีข้อควรระวังในการพกติดตัวเดินทางเข้าประเทศ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 และทำให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่ใช่ยาเสพติดประเภท 5 อีกต่อไป

โดยระหว่างที่ ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. … ซึ่งจะระบุข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนยังไม่ประกาศใช้นี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้นำมาตรการชั่วคราวออกมาใช้

               

สำหรับการใช้ในครัวเรือนนั้น

การปลูก

ผู้ปลูกกรณีปลูกใช้เองในครัวเรือนไม่ต้องขออนุญาต เพียงจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่ 1 มิถุนายน และพร้อมออกใบรับจดแจ้งในวันที่ 9 มิถุนายน หรือจดแจ้งผ่านเว็บไซต์ “ปลูกกัญ” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

พกติดตัวเดินทาง-นำเข้าจากต่างประเทศ

Advertisement

การนำเข้า เมล็ด และส่วนอื่น ๆ ของต้นกัญชา จะต้องขออนุญาตนำเข้ากับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ก่อน

ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกัญชา-กัญชง และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา-กัญชง รวมทั้งกรณีนำเข้าเพื่อใช้เฉพาะตัว เช่น ผู้เดินทางนำติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งทางพัสดุ/ไปรษณีย์ระหว่างประเทศนั้น ต้องเป็นไปตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางจะห้ามนำเข้า

ส่วนกรณีของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างการจัดทำกฎระเบียบเพื่อห้ามนำเข้าและกรณียกเว้น

ข้อควรระวัง และการใช้เพื่อสันทนาการ

สารสกัดที่มีปริมาณ THC มากกว่า 0.2% ยังถือเป็นยาเสพติด

Advertisement

แม้การนำพืชกัญชา กัญชง ไปใช้ในทางสันทนาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะในครัวเรือน หรือสถานที่สาธารณะอย่าง ร้านอาหาร สถานบริการ และสถานบันเทิงนั้นยังไม่มีหฎหมายควบคุมชัดเจน แต่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอ กม. ควบคุมด้านเหตุรำคาญจากกลิ่นและควันของกัญชา กัญชง และอาจกำหนดให้กลิ่นและควันกัญชา กัญชง เป็นเหตุรำคาญ

การปลูกเพื่อจำหน่าย

ปัจจุบัน สธ. ยังไม่มีไกด์ไลน์สำหรับการปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ ในช่วงก่อนที่ พ.ร.บ. จะบังคับใช้ แต่ตามร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. … การปลูกเพื่อจำหน่ายมีแนวปฏิบัติดังนี้

ผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือขาย ต้องขออนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือผู้ซึ่งเลขาฯ อย. มอบหมาย

ทั้งนี้ใบอนุญาตแต่ละชนิดจะมีค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท ขึ้นอยู่กับชนิดใบอนุญาต อาทิ ใบอนุญาตปลูก ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท ใบอนุญาตสกัด ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท ใบอนุญาตจำหน่าย ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท เป็นต้น

โดยผู้ที่ผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย โดยไม่มีใบอนุญาต จะระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตเดิมที่ออกตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะ กัญชง พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะ กัญชา พ.ศ. 2564 ให้ถือเป็นใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ใหม่นี้ และใช้ได้จนสิ้นอายุใบอนุญาต