เปิดประวัติ “กีรติ รัชโน” ปลัดกระทรวงพาณิชย์

เปิดประวัติ “กีรติ รัชโน” หลังครม.อนุมัติการแต่งตั้ง จากรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็น “ปลัดกระทรวงพาณิชย์” คนใหม่ จบสวนกุหลาบฯ-จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย

โดยแต่งตั้งนายกีรติ รัชโน รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวง ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ แทนนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันซึ่งจะกำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

กีรติ รัชโน (ขวามือ)

ประวัติ กีรติ รัชโน

สำหรับนายกีรติ รัชโน เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2510 ปัจจุบันอายุ 56 ปีเศษ มีชื่อเลนว่า “จั่น”

การศึกษา จบชั้นประถม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสังคมวิทยา จบปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการคลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจบระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจ ยูไนเต็ด สเตตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูนิเวอร์ซิตี้ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และการตลาดระหว่างประเทศ

Advertisment

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน      – ปลัดกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2564 – 2565 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2562 -2563 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
พ.ศ. 2561 – 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2559 – 2562 รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2556 – 2559 ผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ
พ.ศ. 2554 – 2556 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสินค้าข้อตกลง กรมการค้าต่างประเทศ
พ.ศ. 2553 – 2554 ผู้อำนวยการกองนโยบายการค้าและพัฒนาระบบบริหาร

ผ่านการอบรม

  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่น 79
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63(วปอ.63)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
-มหาวชิรมงกุฎ
-ประถมาภรณ์ช้างเผือก

Advertisment