#ม็อบ23สิงหา65 ม.เกษตร 4 วิทยาเขต จี้ “ประยุทธ์” ลาออก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 วิทยาเขต แถลงการณ์ เรื่อง ขอให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่ง หลังอยู่ครบ 8 ปี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 วิทยาเขต แถลงการณ์เรื่อง ขอให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่ง ตามที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557

และเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ถูกประกาศใช้ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญที่ให้เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ยังทำให้พลเอกประยุทธ์ก็ยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

Advertisement

และในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่จะถึงนี้ก็นับเป็นเวลาร่วม 8 ปีของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ ได้ระบุว่า “นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่…” และมาตรา 171 วรรคสี่

“ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง หากดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าแปดปี” จึงปฏิเสธมิได้ว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะต้องสิ้นสุดในวันที่ 24 สิงหาคม 2565

สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาสัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 วิทยาเขต ในฐานะเป็นผู้แทนนิสิตที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ตามคติพจน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ว่า “ประชาชนคือเจ้าของประเทศ เกษตรศาสตร์คือภาษีของประชาชน” ได้ตระหนักถึงหลักนิติธรรม หลักองค์ประกอบของประชาธิปไตยที่มี

Advertisement

การกำหนดการดำรงตำแหน่งของประมุขฝ่ายบริหารเพื่อมีให้เกิดการผูกขาดอำนาจอันเป็นมาตรฐานสากลและยอมรับกันทั่วไป และมีความกังวลว่าหากระยะเวลาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังคงดำเนินต่อไปหลังวันที่ 24 สิงหาคม ซึ่งเป็นเวลา 8 ปีของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น

จะเป็นการขัดต่อหลักการทางประชาธิปไตย ขัดต่อรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง การให้อำนาจของนายกรัฐมนตรีเกินกว่าตามบทบัญญัติกำหนด จะเป็นการนำมาสู่ความถดถอยการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยอีกครั้ง

รวมทั้งความเชื่อมั่นและความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสถาบันทางการเมือง ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ ที่อาจจะทวีนำมาชึ่งวิกฤตทางการเมืองที่มากยิ่งขึ้น

Advertisement

สุดท้ายนี้ ทางสภาผู้แทนนิสิตทั้ง 4 วิทยาเขต จึงขอเรียกร้องให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อย่างสง่างามเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ประเทศไทยดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อไป พร้อมกับลดวิกฤตทางการเมืองที่คุกรุ่นในประเทศที่จะเกิดขึ้น

สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 วิทยาเขต

23 สิงหาคม 2565