ครม.ไฟเขียว ลดส่งเงินสมทบประกันสังคม ม.33-ม.39 เวลา 3 เดือน

ประกันสังคม เงินสะสม

ครม.ไฟเขียว ลดส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม ม.33 กับ ม.39 ระยะเวลา 3 เดือน

วันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแรงงานการส่งเงินสมทบประกันสังคม พ.ศ. …. ลดอัตราเงินสมทบสำหรับนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม ระยะเวลา 3 เดือน หรือตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565

ประกอบด้วย ส่วนแรก ปรับปรุงอัตราเงินสมทบให้กับรัฐบาลสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกรัฐบาลอัตราเงินสมทบ 2.75% คงเดิม ส่วนที่สองผู้ประกันตน และส่วนที่สาม นายจ้าง ลดลงจากเดิม 5% เหลือ 3%

รวมถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จากเดิม 432 บาท ลดลงเหลือ 240 บาท ระยะเวลา 3 เดือนเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ส่งผลให้กองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินเข้ากองทุน ได้ลดลงประมาณ 10,744 ล้านบาท

Advertisment