ผู้ประกันตน ประกันสังคม เดือน ส.ค. 2565 มีจำนวนเท่าไร

ประกันสังคม

ประกันสังคม เปิดตัวเลขผู้ประกันตนและสิทธิประโยชน์ มาตรา 33-39-40 เดือนสิงหาคม 2565 

วันที่ 12 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยตัวเลขผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ณ เดือนสิงหาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 24,141,779 ราย โดยแบ่งผู้ประกันตนตามมาตรา ดังนี้

 • ผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 11,397,295 ราย
 • ผู้ประกันตน มาตรา 39 จำนวน 1,901,973 ราย
 • ผู้ประกันตน มาตรา 40 จำนวน 10,842,511 ราย

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน 3 ประเภท

ผู้ประกันตน มาตรา 33 คือ ผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้าง ทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง ได้รับสิทธิประโยชน์ใน 7 กรณี

 1. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 2. คลอดบุตร
 3. ทุพพลภาพ
 4. ตาย
 5. สงเคราะห์บุตร
 6. ชราภาพ
 7. ว่างงาน

ผู้ประกันตน มาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนที่เคยอยู่ในมาตรา 33 มาก่อน ส่งเงินสบทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน ได้รับสิทธิประโยชน์ใน 6 กรณี

 1. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 2. คลอดบุตร
 3. ทุพพลภาพ
 4. ตาย
 5. สงเคราะห์บุตร
 6. ชราภาพ

ผู้ประกันตน มาตรา 40 คือ ผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ ได้รับสิทธิประโยชน์ใน 3-5 กรณี ขึ้นกับทางเลือกการจ่ายเงินสมทบที่เลือกไว้ ได้แก่

 • ทางเลือกที่ 1 (จ่ายเงินสมทบเดือนละ 70 บาท) ได้รับสิทธิประโยชน์ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย
 • ทางเลือกที่ 2 (จ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท) ได้รับสิทธิประโยชน์ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ
 • ทางเลือกที่ 3 (จ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท) ได้รับสิทธิประโยชน์ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และการสงเคราะห์บุตร

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย และว่างงาน ผ่านบริการพร้อมเพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนผู้มีสิทธิ สามารถรับเงินทดแทนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส และลดความผิดพลาด

ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ได้ทุกธนาคาร และติดต่อขอรับเงินทดแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทนดังกล่าวอีกต่อไป โดยสำนักงานประกันสังคมจะเริ่มให้บริการจ่ายประโยชน์ทดแทนผ่านบริการพร้อมเพย์ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 นี้เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง