ครม.ไฟเขียว จำเริญ โพธิยอด นั่ง อธิบดีกรมธนารักษ์คนใหม่

ครม.ไฟเขียว จำเริญ โพธิยอด นั่ง อธิบดีกรมธนารักษ์คนใหม่

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ไฟเขียว แต่งตั้ง “จำเริญ โพธิยอด” รองปลัดคลัง เป็นอธิบดีกรมธนารักษ์คนใหม่

วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายจำเริญ โพธิยอด จากรองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นอธิบดีกรมธนารักษ์

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม จำเริญ โพธิยอด

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • Executive Professional Development Course : Port and Shipping Trend & Technology, World Maritime University
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า
 • Director Certification Program (DCP242/2017), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยนักบริหาร ป.ป.ช. สถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสัญญาธรรมศักดิ์
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 73 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน กระทรวงการคลัง
2562-2563 กรรมการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2562-2563 กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
2561-2563 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2561-2562 กรรมการ การเคหะแห่งชาติ
2559-2562 กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
2559-2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2559 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
2558-2559 รองอธิบดีกรมศุลกากร
2557-2562 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2557-2559 ประธานกรรมการ บริษัท เทรดสยาม จำกัด

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบแต่งตั้งนายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงการคลัง

นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง, นายเอด วิบูลย์เจริญ ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง, นายชาญวิทย์ นาคบุรี ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป