บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครม.ไฟเขียว แก้เกณฑ์รับรองการหย่า 1 แสนราย

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครม.ไฟเขียว แก้เกณฑ์รับรองการหย่า 1 แสนราย

ครม.ไฟเขียว แก้ปัญหาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สมบูรณ์ 1 แสนราย เปิดทางให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาล รับรองสถานะ กรณีอายุต่ำกว่า 60 ปี หากติดตามคู่สมรสไม่ได้ ให้หาพยานมา 2 คน

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2565 ประเด็นหลัก คือ ผู้ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสเพื่อมาลงนามในแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้

โดยเฉพาะผู้ที่ถูกทิ้งร้าง ผู้ที่แยกกันอยู่กับคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการหย่า เป็นต้น โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 20 ล้านราย โดยมีประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาลงนามได้ประมาณ 1 แสนราย

นายอนุชากล่าวว่า ครม.จึงมีมติเห็นชอบแนวปฎิบัติสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ ดังนี้

1.กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ลงทะเบียนที่เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565) ผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ปี 2565 โดยรับรองตนเองว่า ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ พร้อมลายมือชื่อพยานรับรองด้วยจำนวน 2 คน และต้องมีการลงนามรับรองจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่

ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองและเทศบาลนครในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา ทั้งนี้ ไปยื่นที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ซึ่งกระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติกลุ่มดังกล่าวตามสถานะ

2. กลุ่มทั่วไป ได้แก่ ผู้ลงทะเบียนที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี ยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 2565 กรณีไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเพื่อดำเนินการได้ ให้ผู้ลงทะเบียนรับรองในเอกสารที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ พร้อมลายมือชื่อพยานจำนวน 2 คน นำไปยื่นต่อหน่วยงานรับลงทะเบียน กระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวในสถานะไม่มีคู่สมรส

3. เมื่อผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนจะสามารถใช้สิทธิตามโครงการ ปี 2565 ได้เมื่อยืนยันตัวตน ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ประกาศผลผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ ภายในระยะเวลา 180 วัน

และธนาคารกรุงไทยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด ทั้งนี้ หากต้องใช้ใบสำคัญการหย่าในการลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนจะต้องนำใบสำคัญการหย่าหรือเอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการกำหนด มาแสดงให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ


แนวทางการดำเนินการนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ปี 2565 แต่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสเพื่อลงนามในแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ โดยอาจมีหลายสาเหตุ เช่น ถูกทิ้งร้าง แยกกันอยู่กับคู่สมรส อยู่ระหว่างการดำเนินการหย่า เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 19 ตุลาคม 2565