บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบอำนาจ เช็กที่นี่ !

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่นี่

เช็กช่องทางดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ได้ที่นี่ 

โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ระหว่างวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

โดยล่าสุดกระทรวงการคลังได้เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ แล้ว

แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ได้ที่นี่

เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว อาชีพ รายได้ และหนี้สิน ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (เฉพาะกรณีมีครอบครัว) คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน การรับรองความถูกต้อง การยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว สามารถนำแบบฟอร์มดังกล่าวไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนพร้อมหลักฐาน

หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ

กรณีผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงลายมือชื่อ
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อเอกสารสำหรับการมอบอำนาจ
 • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการ)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ได้ที่นี่

หน่วยงานงานรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน

 1. สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 2. สาขาธนาคารออมสิน
 3. สาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 4. สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ
 5. สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ
 6. ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต
 7. ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

ลงทะเบียนใหม่ทุกคน

ทั้งนี้ การลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในครั้งนี้ จะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ดังนั้น ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน และผู้ที่ไม่เคยมีบัตร จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน โดยสามารถใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ