บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนทะลุ 20 ล้านคน

บัตรคนจน-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คลังเผยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนทะลุ 20 ล้านคน ชี้ยังต้องรอตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป ยันโครงการต้องการลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการ) ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน-4 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 20,105,597 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,843,003 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 10,262,594 ราย

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ปี 2565 สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน หรือลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ

               

“จำนวนตัวเลขผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เท่านั้น ซึ่งการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการ อีกครั้งหนึ่ง”

นอกจากนี้ การลงทะเบียนตามโครงการ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร)

ซึ่งหากพบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัว จะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติ และผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดูรายละเอียดการดำเนินโครงการ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

“สำหรับการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 ที่มีวัตถุประสงค์ในการลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการ จะเป็นการจัดสวัสดิการให้กับประชาชน โดยเป็นการลดภาระและบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งการดำเนินโครงการ ดังกล่าว สามารถช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้อย่างเป็นรูปธรรม”