บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตุลาคม 2565 เงินเข้าวันไหน ได้สิทธิอะไรบ้าง

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต.ค. 2565
(Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

เปิดปฏิทิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน โอนเงินประจำเดือนตุลาคม 2565 ได้เงินเข้าบัญชีวันไหน สามารถใช้จ่ายค่าอะไรได้บ้าง เช็กที่นี่

วันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยมีกำหนดการและรายละเอียดการโอนเงิน ดังนี้

วันที่ 1 ตุลาคม 2565

(ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

               
 • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค คนละ 200-300 บาท/เดือน
 • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน
 • วงเงินซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับร้านค้า หาบเร่ แผงลอย 100 บาท/เดือน

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มให้แก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เกิน 100 บาท/ราย/เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565

 • ค่ารถโดยสารสาธารณะ
 • ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket เฉพาะผู้ถือบัตรใน 7 จังหวัด คือ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม)
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน

วันที่ 18 ตุลาคม 2565

(สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 • ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน
 • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการปัจจุบัน
 • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน
 • กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565-เมษายน 2566 (7 เดือน) เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวมากขึ้น

 • เงินค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน
 • กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ได้รับการสนับสนุนวงเงิน 100 บาท ส่วนเกินต้องชำระเอง
 • กรณีใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเอง

วันที่ 22 ตุลาคม 2565

(กดเป็นเงินสดได้)

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง