ครม.ขยายเวลาช่วยค่าไฟ-ค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 7 เดือน

บัครคนจน ลดค่าน้ำค่าไฟ

ครม.ไฟเขียว ขยายระยะเวลาบรรเทาค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า-น้ำประปา สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 7 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2565-เมษายน 2566

วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565-เมษายน 2566 (7 เดือน)

โดยใช้งบประมาณจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จํานวน 1,933.05 ล้านบาท แบ่งเป็นสนับสนุนค่าไฟฟ้า จํานวน 1,786.05 ล้านบาท ช่วยเหลือประมาณ 810,000 ครัวเรือน และงบประมาณสนับสนุนค่าน้ำประปา จํานวน 147 ล้านบาท ช่วยเหลือประมาณ 210,000 ครัวเรือน

นายอนุชากล่าวว่า มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา มีรายละเอียดดังนี้ ค่าไฟฟ้า 

1.กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 2.กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน 3.กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กําหนด ผู้มีบัตรเป็นผู้รับภาระ ค่าไฟฟ้าทั้งหมด ค่าน้ำประปา

1.กรณีที่ใช้น้ำประปา ไม่เกิน 315 บาท จะได้เงินสนับสนุน ค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน 2.กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรจะเป็นผู้รับภาระในการชําระค่าน้ำประปาทั้งหมด 

“มาตรการดังกล่าวข้างต้นจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนั้น มติ ครม.ในครั้งนี้ จึงเป็นการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาออกไปอีก 7 เดือน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวมากขึ้น” นายอนุชากล่าว