บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มเป็น 100 บาท จนถึงสิ้นปี’65

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มเป็น 100 บาท จนถึงสิ้นปี 65

คณะรัฐมนตรี เคาะขยายเวลา ลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 45 บาท เป็น 100 บาท ต่อคนต่อ 3 เดือน ระหว่าง ต.ค.-ธ.ค. 65

วันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเป็นครั้งที่ 3

ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติมาตรการการขยายมาตรการที่กำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2565 หนึ่งในมาตรเหล่านั้น ได้แก่

มาตรการช่วยเหลือด้านราคาก๊าซ LPG ประกอบด้วย

1.การทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG โดยคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 19.9833 บาทต่อกิโลกรัม กรอบเป้าหมายเพื่อให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG อยู่ที่ประมาณ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565

2.การขยายระยะเวลาโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิประมาณ 5,500,000 ราย ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 302,500,000 บาท โดยในเบื้องต้นจะใช้แหล่งเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3.การขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เกิน 100 บาทต่อรายต่อเดือน โดยขอความร่วมมือ ปตท. ในการขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565