ครม.ไฟเขียว แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน-รัสเซีย

การศึกษา
ภาพจาก PIXABAY

รัฐบาลเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน – รัสเซีย พ.ศ. 2565 -2569 ยกระดับความร่วมมือการศึกษาไทยกับนานาชาติ

วันที่ 3 มกราคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาว รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน – รัสเซีย พ.ศ.2565-2569 (ASEAN – Russian Federation Plan of Action on Education 2022 – 2026)

แผนปฏิบัติการนี้ จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานด้านการศึกษาอาเซียน – รัสเซีย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย โดยมีกลไกการดำเนินกิจกรรมผ่านคณะทำงานด้านการศึกษาอาเซียน – รัสเซีย ซึ่งจะมีการจัดประชุมคณะทำงานครั้งต่อไปในปี 2567 โดยไทยเป็นประธานร่วมกับรัสเซีย

Advertisement
รัชดา ธนาดิเรก
ภาพจาก ROYAL THAI GOVERNMENT

น.ส.รัชดากล่าวว่า แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน – รัสเซีย พ.ศ.2565 – 2569 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย โดยจะขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการผ่าน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.เสริมสร้างและพัฒนากิจกรรมร่วมทางการศึกษา อาทิ

1)แบ่งปันข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างศักยภาพในระดับสากล

Advertisement

2)สนับสนุนเครือข่ายระหว่างโรงเรียนประถมและมัธยม สถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

2.เสริมสร้าง พัฒนา และส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน และภาควิชาการ อาทิ

1)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนและนักวิชาการในการประชุมเชิงปฏิบัติการและงานสัมมนาต่าง ๆ

Advertisement

2)เสริมสร้างศักยภาพในการทำวิจัยให้แก่นักวิจัยผ่านโครงการและเครือข่ายอาเซียน – รัสเซีย

3.ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน อาทิ

1) จัดตั้งพื้นที่เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างองค์กรด้านการศึกษาและภาคธุรกิจ

2)พัฒนาผลลัพธ์จากการศึกษา และการฝึกอบรมให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

4.สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ

1)ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนครู ผู้ช่วย นักเรียน ผู้นำโรงเรียนหรือผู้บริหาร รวมถึงอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2)พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูล และความร่วมมือระหว่างองค์การด้านการศึกษา

5.เสริมสร้างยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างอาเซียน – รัสเซีย อาทิ

1)เสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาเซียน – รัสเซียในหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกัน

2)ขยายความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

น.ส.รัชดากล่าวว่า ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากแผนปฏิบัติการฉบับนี้ คือ

1)นักเรียนและเยาวชนไทยจะได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและทักษะในการใช้ชีวิต

2)เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ระหว่างกัน

3)ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและรัสเซีย