กระทรวงเกษตรฯออกประกาศ ข้าราชการการเมืองขอลาออก 2 คน

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขาฯ และที่ปรึกษา ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ ลงนามโดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วย นายภูผา ลิกค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และนายธนสาร ธรรมสอน ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ได้ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ดังนั้นความเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งดังกล่าวของ นายภูผา ลิกค์ และนายธนสาร ธรรมสอนจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ตามนัยมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม