ครม.ไฟเขียว ปตท.สผ.-เชฟรอน สำรวจ ผลิตปิโตรเลียมสำรวจอ่าวไทย

อ่าวไทย
แฟ้มภาพ

ครม.ไฟเขียว บ.ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่-บ.เชฟรอน ออฟชอร์ รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย

วันที่ 7 มีนาคม 2566 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเรื่อง การให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65 G2/65 และ G3/65 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

1.อนุมัติให้สิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 (1) และวรรคสอง ประกอบมาตรา 23 มาตรา 53/1 และมาตรา 53/8 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แก่ผู้ขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ดังนี้

1.1 อนุมัติให้บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (บ.ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่) เป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65 และ G3/65

1.2 อนุมัติให้บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (บ.เชฟรอน) เป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G2/65

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้จัดทำร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตของทั้ง 3 แปลงสำรวจข้างต้น ตามแบบ ชธ/ป12 ท้ายกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. 2561

2.อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีอำนาจลงนามกับผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65 G2/65 และ G3/65 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 53/2 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.เห็นชอบให้ใช้ข้อกำหนดการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาแบ่งปันผลผลิตของแปลงสำรวจแบ่งปันผลผลิตของแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65 G2/65 และ G3/65 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558