ด่วน พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภา

พระบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

วันที่ 20 มีนาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ตามคำกราบบังคมทูลฯของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลฯ ว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 และบัดนี้ได้ปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีที่สี่ อันเป็นปีสุดท้ายของอายุสภาผู้แทนราษฎรแล้ว สมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันเป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมือง ให้แก่ประชาชนโดยเร็วเพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

Advertisement

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

Advertisement

มาตรา 4 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ ใช้บังคับ

มาตรา 5 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

Advertisement

ก่อนหน้านี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ทูลเกล้าฯ ร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 แล้ว คาดว่าจะลงประกาศราชกิจจานุเบกษาในวันนี้ (20 มี.ค.) และจะมีผลทันทีในช่วงเย็นวันเดียวกัน

ทั้งนี้ตามกรอบเวลา ข้อบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ การจัดการเลือกตั้ง 2566 จะเริ่มขึ้นเมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 หลังจากประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาไปแล้ว

จากนั้น ภายใน 5 วัน นับจากยุบสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะออกประกาศวันเลือกตั้ง ส.ส. และวันเปิดรับสมัคร ส.ส. ทั้ง 2 ระบบ รวมทั้งยื่นบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

วันเปิดรับสมัคร ส.ส. อาจจะเป็นวันที่ 3-7 เม.ย. 2566 สำหรับวันเลือกตั้งทั่วไป อาจจะเป็น วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 เลือกตั้งล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์ คาดว่าเป็นวันที่ 7 พ.ค. 2566 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้ กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งภายในกรอบเวลา 45-60 วัน ส่วนคณะรัฐมนตรี ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการต่อไปจนกว่าจะมี คณะรัฐมนตรีชุดใหม่