เปิดพิมพ์เขียวนโยบายพลังประชารัฐฉบับส่ง กกต. ขจัดทุกปัญหา

เปิดนโยบายพรรคพลังประชารัฐฉบับย่อ

พลังประชารัฐ ยื่นแบบเอกสารสรุปย่อนโยบายต่อ กกต. มุ่งมั่นก้าวความขัดแย้ง-แก้ปัญหาความยากจน

วันที่ 4 เมษายน 2566 รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ยื่นแบบเอกสารสรุปย่อนโยบายของพรรคการเมือง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ข้อ 91 (9) ดังนี้

พรรคพลังประชารัฐ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรามุ่งมั่น ก้าวข้ามความขัดแย้ง ขจัดทุกปัญหา พัฒนาทุกพื้นที่ เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง พลิกฟื้นเศรษฐกิจ พลิกโฉมประเทศไทย สร้างสวัสดิการที่เข้าถึงประชาชนทุกระดับ เพื่อยกคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแห่งอนาคต

พรรคเชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาความยากจน แก้หนี้ให้ประชาชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ดูแลทุกข์สุขในทุกพื้นที่ โดยผ่านการยกระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน ผลักดันสังคมสีขาวและสิ่งแวดล้อมสะอาด พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในภาคประชาชน เพื่อการพัฒนาของประเทศที่ยั่งยืน