เปิดขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง

เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง

เปิด 7 ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง 7 พ.ค. 2566

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึงวันเท่านั้น การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 จะมาถึง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งเตือนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งว่า หากลงทะเบียนแล้วอย่าลืมใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งในวันที่ 7 พ.ค. 2566 โดยผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จะไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค. 2566 ได้ โดยมีขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งดังนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

สามารถตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้งกลางที่ผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอใช้สิทธิไว้ หรือตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิทางแอป Smart Vote

ยื่นหลักฐานแสดงตน

ยื่นบัตรประชาชน หรือหลักฐานแสดงตน เพื่อตรวจสอบข้อมูล และยืนยันตัวตนพร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

รับบัตรเลือกตั้งและซองใส่บัตร

รับซองใส่บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภท กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางลงลายมือชื่อในต้นขั้วบัตร พร้อมลงรายการเกี่ยวกับจังหวัด เขตเลือกตั้ง และรหัสเขตเลือกตั้งบนซองใส่บัตรเลือกตั้ง

Advertisement

ทำเครื่องหมายกากบาท

เข้าคูหาลงคะแนน ทำเครื่องหมายกากบาท x ลงในช่องทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภท

พับบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมาย ใส่ซองบัตรเลือกตั้ง

เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ ใส่ลงในซองใส่บัตรเลือกตั้งปิดผนึกให้เรียบร้อยก่อนออกจากคูหาเลือกตั้ง

กปน.ลงลายมือชื่อกำกับ ใส่ซองบัตรเลือกตั้ง

ผู้ทำหน้าที่ควบคุมคูหาลงลายมือชื่อกำกับตรงรอยต่อผนึกของพร้อมปิดกับรอยต่อผนึกซอง ด้วยเทปกาวใส เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางยื่นซองใส่บัตรเลือกตั้งคืนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หย่อนบัตรด้วยตนเอง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำซองใส่บัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

Advertisement