เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 กกต. ห้ามพรรคการเมือง หาเสียงใกล้หน่วยเลือกตั้ง

เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 หาเสียง หน่วยเลือกตั้ง

กกต. ห้ามพรรคการเมือง หาเสียงใกล้หน่วยเลือกตั้งกลางทุกหน่วย ในวันเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พ.ค. 2566

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยแนวทางปฏิบัติในการหาเสียงเลือกตั้งในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

กกต. ระบุว่า เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไม่มีผลกระทบต่อการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. 2562

ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง หรือผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี ดำเนินการแจกเอกสารหรีอวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หรือใช้พาหนะต่าง ๆ ที่ติดป้ายหาเสียง หรือใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดเวทีหาเสียงเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง

การหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ห้ามมิให้ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง หรือผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี กระทำการที่บริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งกลาง หรือบริเวณอื่นใดที่จะทำให้เกิดการรบกวน รับรู้ หรือรับทราบข้อมูล เมื่ออยู่ในที่เลือกตั้งกลาง

ในการนี้ ประชาชน พรรคการเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และเข้าถึงกฎหมาย ระเบียบ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แหนราษฎรและพรรคการเมือง ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง w.w.ect.go.th แอปพลิเคชั่น Smart Vote หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1444

สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/ และไปเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งกลางที่เลือกไว้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.