ข้อห้ามก่อนวันเลือกตั้ง-วันเลือกตั้ง 2566 มีอะไรบ้าง ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก

เช็กข้อห้ามก่อนวันเลือกตั้ง - วันเลือกตั้ง 2566

เช็กข้อห้ามก่อนวันเลือกตั้ง-วันเลือกตั้ง มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อห้ามก่อนวันเลือกตั้ง-วันเลือกตั้ง 2566 การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 กกต. แจ้งเตือน ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้สมัคร ส.ส. ให้ระมัดระวัง อย่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนวันเลือกตั้ง และในวันเลือกตั้ง มีข้อกำหนด 11 ข้อ ที่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ทั้งการหาเสียงเลือกตั้งที่ห้ามทำหลังเวลา 18.00 น.ของวันก่อนเลือกตั้ง และมีข้อปฏิบัติในขณะไปลงคะแนนเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิไปลงคะแนนเลือกตั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้การหย่อนบัตรที่ถูกต้อง ข้อห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง ก็มีข้อพึงระวังเช่นกัน

ข้อห้ามเหล่านี้หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษทั้งจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี อย่าลืม ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.

ข้อห้ามก่อนวันเลือกตั้ง-วันเลือกตั้ง

1.ห้ามหาเสียงเลือกตั้ง รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนเลือกตั้งหนึ่งวัน

2.ห้ามหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการ ที่ไม่ว่าจะเป็นคุณ หรือเป็นโทษ

Advertisement

3.ห้ามขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด

4.ห้ามผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนน

5.ห้ามจงใจกระทำด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย หรือทำให้เป็นบัตรเสีย และห้ามทำบัตรเสียให้บัตรที่ใช้ได้

6.ห้ามใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งเพื่อออกเสียงคะแนน

Advertisement

7.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งเว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่ และอำนาจ

8.ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง

9.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงให้ผู้อื่นทราบว่า ลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใด

10.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง หากไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง

11.ห้ามขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว มิให้ผู้มีสิทธิไปเลือกตั้งไป หรือมิให้ไปถึง ณ ที่เลือกตั้ง ภายในกำหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้