จับตาวาระ ครม.แก้ปัญหาสนามบินอู่ตะเภา-เมืองการบินอีอีซี

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประชุม ครม.

จับตาวาระ ครม. กพอ.ชงแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา-เมืองการบินภาคตะวันออก สลค. แจ้งมติ กกต.ตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย-ใช้งบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของกระทรวงพลังงาน

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

มีวาระพิจารณา ดังนี้

เรื่องที่คาดว่าจะเข้า ครม.ในวาระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม/จร จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

 • คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในข่าวประชุมครั้งที่ 2/2566 แล้วผลการการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2566 และ ครั้งที่ 8/2566
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความเห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนสำหรับการดำเนินโครงการ Innovative Climate Risk Financing for the Agricultural Sector in the ASEAN Region และขอความเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยน
 • กระทรวงยุติธรรมขออนุมัติร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรียุติธรรมอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษและแผนงานอาเซียน-ญี่ปุ่น ด้านกฎหมายและยุติธรรม
 • กระทรวงศึกษาธิการขอความเห็นชอบการเสนอพระนามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในวาระ 100 ปี วันพระบรมราชสมภพ ในปี พ.ศ. 2570

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ จำนวน 8 เรื่อง เช่น

 • กระทรวงการคลัง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี องค์กรอัยการ พ.ศ. ….
 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่างกฎกระทรวงวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงวัสดุกัมมันตรังสีที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
 • กระทรวงต่างประเทศ รัฐบาลเม็กซิโกเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย (นางอิลเซ ลิเลียน เฟร์เรร์ ซิลบา)
 • รัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย (น.ส.หว่อง เสี่ยว ผิง แคเทอริน)
 • รัฐบาลรัฐอิสลามมอริเตเนียเสนอขอให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย

เรื่องเพื่อทราบ 9 เรื่อง เช่น

Advertisement
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) รายงานผลการประชุมทบทวนการดำเนินงานด้านน้ำในห้วงแรกของทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการ “น้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ค.ศ. 2018-2023
 • ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2566
 • คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
 • สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) แจ้งมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีการแต่งตั้งผู้ว่าการ
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผลการพิจารณากรณีการใช้งบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของกระทรวงพลังงาน
 • กระทรวงวัฒนธรรม รายงานการถวายพระราชสมัญญา “พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย” แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล กระทรวงมหาดไทย สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน