ครม.อนุมัติงบกลาง 19 ล้าน จ่ายค่าเลือกตั้งเพิ่มเติม 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล

ครม.อนุมัติงบกลาง 19.96 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้งเพิ่มเติมให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-เอ็นที พ่วง กสม. 17.38 ล้านบาท ค่าบุคลากร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ เพื่อใช้จ่ายในการควบคุมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป (เพิ่มเติม)

รวมทั้งสิ้น 19.96 ล้านบาท ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจที่ร่วมดำเนินการ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10.50 ล้านบาท และบริษัทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 9.45 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า พร้อมกันนี้ ครม.ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน 17.38 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (สำนักงาน กสม.) ขอรับการจัดสรร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงาน กสม. เนื่องจากปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน กสม.ได้เสนอคำของบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ 204.67 ล้านบาท และได้รับการจัดสรร 151.74 ล้านบาท

แยกเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 149.94 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1.8 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอไปจนสิ้นปีงบประมาณ 2566 จึงมีความจำเป็นต้องเสนอให้ ครม. พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง เพิ่มในวงเงิน 17.38 ล้านบาท แยกเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 16.69 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 6.82 แสนบาท


ทั้งนี้ หลังจากได้รับอนุมัติจาก ครม.แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 กรณีที่ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางในครั้งนี้ จะต้องให้ดำเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญมาตรา 169 (3) และเมื่อ กกต.ให้ความเห็นชอบ แล้วสำนักงบประมาณจึงจะสามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้ต่อไป