ศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลา ก้าวไกล ยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเสนอนโยบายแก้ ม.112

ก้าวไกล

พรรคก้าวไกล เผย ศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลา 1 เดือน ยื่นชี้แก้ข้อกล่าวหา เสนอนโยบายแก้ไข 112 

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 มติชน รายงาน นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการยื่นคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีรับคำร้องของ นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร อดีตทนายความพุทธะอิสระ ที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระทำของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และพรรคก้าวไกล ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่…) พ.ศ. … เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่ว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งมาว่าให้พรรคทำสมุดคำให้การภายในระยะเวลาหนึ่ง แต่ในขณะนั้นพรรคยังไม่สะดวกเพราะต้องจัดการดูแลหลายเรื่อง จึงขอขยายเวลาในการส่งคำให้การไปยังศาล ซึ่งศาลได้ขยายเวลาเป็น 1 เดือน นับจากวันสุดท้ายที่ศาลให้ส่งหนังสือชี้แจง