ครม.ออกมาตรการลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้าน-รถยนต์ ประสบภัยน้ำท่วม

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล และคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 32 จังหวัด รวมประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 419,988 ครัวเรือน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 4,943 หลัง ประกอบด้วย 1.มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมที่ได้จ่ายระหว่างวันที่ 29 ส.ค. ถึง 30 พ.ย.2562 จ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 100,000บาท คาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษี 30 ล้านบาท

2.มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซ่อมแซมรถค่าใช้จ่ายซ่อมแซมที่ได้จ่ายระหว่างวันที่ 29 ส.ค.ถึง 30 พ.ย.2562 จ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 30,000บาท คาดว่ารัฐจะสูญเสียรายได้ 1,020 ล้านบาท

โดยมีหลักเกณฑ์ คือ 1.ทรัพย์สิน/รถหรืออุปกรณ์(สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ) ได้รับความเสียหายจากพายุโพดุล คาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในขณะที่ทรัพย์สิน/รถอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย หรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

2. คุณสมบัติของผู้ได้รับการลดหย่อนภาษี กรณีอสังหาริมทรัพย์ ผู้มีเงินได้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า หรือผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ใช้ประกอบกิจการ หรือใช้ประโยชน์อื่น กรณีรถผู้มีเงินได้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้เช่าเท่านั้น และ 3. กรณีผู้มีเงินได้ได้จ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินหรือรถ มากกว่าหนึ่งแห่งหรือคัน ตามลำดับ ให้รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเข้าด้วยกัน

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 1 วงเงิน 2,282.98 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 24 จังหวัด จำนวน 218 รายการ ประกอบด้วย

1.กรมทางหลวง 125 รายการ วงเงิน 1,374.60 ล้านบาท ได้แก่ งานซ่อมสะพาน 5 รายการ 115 ล้านบาท ก่อสร้างสะพานใหม่ 1 รายการ 30 ล้านบาท งานแก้ไขและป้องกันดินสไลด์ คันทางสไลด์ 55 รายการ 462.64 ล้านบาท และงานฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ (งานสะพาน) 64 รายการ 766.96 ล้านบาท

2.กรมทางหลวงชนบท 93 รายการ 908.38 ล้านบาท ได้แก่ ซ่อมสร้างผิวทาง/ไหล่ทาง/คันทาง 60 รายการ 502.16 ล้านบาท ถนนขาด/สะพาน/คอสะพานขาด พร้อมเชิงลาด 16 รายการ 356.18 ล้านบาท ก่อสร้างโครงสร้างระบายน้ำ 6 รายการ 22.38 ล้านบาท และงานป้องกันการกัดเซาะ 11 รายการ 27.66 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ