ประยุทธ์ คลายล็อกก่อสร้าง 4 ประเภท เข้มซ่อมแซมบ้าน สั่งปิดได้ทันที

ผ่อนคลาย 4 งานก่อสร้าง

พล.อ.ประยุทธ์ คลายล็อกก่อสร้าง 4 ประเภท กทม.-ปริมณฑล โครงการใต้ดินที่มีความลึก นั่งร้าน-แบบรอเทปูน ไฟสัญญาณจราจร-แบร์ริเออร์กั้นช่องจราจร-แผ่นเหล็กปิดงานผิวจราจร โรงพยาบาลสนาม-สถานพยาบาล เข้มก่อสร้างขนาดเล็ก ให้อำนาจผู้ว่ากทม.-ผวจ.สั่งปิด-หยุดได้ทันที

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ศบค.) อนุมัติเรื่องการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อนสร้าง ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ศบค. ที่มีพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการ ศปก.ศบค.เป็นผู้เสนอ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

เพื่อผ่อนคลายข้อกำหนดฉบับที่ 25 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ข้อ 2 ซึ่งกำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาครมีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ประเภทต่าง ๆ และสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับแรงงานก่อนสร้าง รวมทั้งห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 30 วัน

สำหรับมาตรการผ่อนคลายคำสั่งการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างบางประเภทตามที่กทม.เสนอ ได้แก่

1.โครงการก่อสร้าง เช่น โครงการก่อสร้างใต้ดินที่มีความลึก การก่อสร้างชั้นใต้ดินที่ยังไม่ได้เทปูนปิดล้อม หรือ การก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งหากหยุดก่อสร้างทันที หรือ ล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายเชิงโครงสร้างวิศวกรรมจนยากต่อการแก้ไข หรือ เกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา หรือ ชุมชนโดนรอบโครงการก่อสร้าง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างที่แรงงานก่อสร้างได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้ว และให้สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้างเพื่อประโยชน์ในการควบคุมจากสถานที่พักชั่วคราวทั้งกรณีข้ามเขตจังหวัดหรือภายในจังหวัดเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคโควิด 19 เช่น การรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรค การตรวจสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและการฉีดวัคซีน

2.โครงการก่อสร้างชั่วคราว เช่น นั่งร้าน และแบบรอการเทปูนโดยเฉพาะแผ่นพื้น 3.การก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการจราจร เช่น ไฟสัญญาณจราจร แบร์ริเออร์กั้นช่องจราจร แผ่นเหล็กปิดงานก่อสร้างบนผิวจราจร และ 4.การก่อสร้างในสถานที่ก่อสร้างที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือ สถานที่ก่อสร้างอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค

โดยให้ผู้ว่ากทม. โดยสำนักการโยธา หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อกทม. หรือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตโครงการก่อสร้างเฉพาะที่เข้าหลักเกณฑ์เป็นรายกรณี และขอให้กทม.และจังหวัดปริมณฑล กำกับและติดตามการดำเนินการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างที่มีเหตุจำเป็นที่ได้รับการผ่อนคลายต้องดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

กรณีการก่อสร้างขนาดเล็กซึ่งไม่ถูกห้ามตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 หากผู้ว่ากทม.หรือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า หากปล่อยให้การก่อสร้างดังกล่าวดำเนินต่อไปอาจเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นวงกว้างอันจะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อกำหนดฉบับที่ 25 ให้ผู้ว่ากทม.หรือผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพิจารณามีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างหรือหยุดการก่อสร้างนั้น

Advertisement

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยและกทม. (ประสานไปยังสำนักงานเขต) และออกข้อกำหนดในรายละเอียดต่อไป อย่างไรก็ตามให้อนุโลมดำเนินการได้ทันที